Pravidla komunity & VOP

Pravidla komunity

Nezletilí
Uživateli, který se chce registrovat do aplikace, musí být minimálně 18 let.

Diskriminace
Zakazují se jakékoliv projevy rasismu, náboženské nesnášenlivosti, nenávisti nebo násilí vůči osobám nebo skupinám osob na základě jejich rasy, etnické příslušnosti, náboženského vyznání, postižení, pohlaví, věku, národnosti, sexuální orientace nebo pohlavní identity.

LGBTQ
Aplikace XPASS je určena pro všechny sexuální a genderové identity bez rozdílu.

Obtěžování
Zakazuje se urážení nebo obtěžování jiného uživatele a povzbuzování k takovému jednání někoho jiného. Hlášení stalkingu, výhrůžek, obtěžování nebo ponižování může být důvodem pro smazání účtu.

Propagace a reklama
Zakazuje se používat XPASS pro komerční účely, zejména zasílání nevyžádaných nabídek uživatelům, inzerce, propagace politické kampaně, soutěží či průzkumů.

Sdílené účty
XPASS je určen pro jednotlivce, zakazuje se proto zakládání sdílených účtů s přáteli, partnery či jinými osobami.

Osobní údaje
Nezveřejňujte své osobní údaje ani nikoho jiného, především rodná čísla, čísla cestovních pasů, hesla, finanční informace nebo neuvedené kontaktní informace, například telefonní čísla, e-mailové adresy nebo adresu bydliště či pracoviště.

Spam
Zakazuje se zasílat hromadně nevyžádané zprávy či obchodní sdělení prostřednictvím chatu.

Prostituce
Zakazuje se používat aplikaci ke kuplířství, tedy k svádění jiných osob k provozování prostituce.

Vydávání se za jinou osobu
Zakazuje se vydávat za jiné osoby, aplikace XPASS je založena na anonymitě.

Autorská práva
Zakazuje se zveřejňování jakéhokoliv díla, na kterým uživatel nevlastní autorská práva či ochranné známky.

Jeden účet
Zakazuje se vytvářet společné účty.

Všeobecné obchodní podmínky XPASS

1. Úvodní ustanovení

1.1. Vítejte v aplikaci XPASS, jejímž cílem je pomoci zabránit negativním jevům, které provázejí intimní soužití, a jejich následkům, zejména pak pomoc obětem všech druhů sexuálního násilí, ale i obrana proti falešnému obvinění ze sexuálního zneužívání a veškerým dalším nežádoucím jevům a chováním.

1.2. V době moderních technologií narůstá množství možností, jak se dostat do složité situace v souvislosti se sexuálním kontaktem. Ambicí celého týmu a aplikace XPASS je využít moderních technologií k pravému opaku, tedy pro zajištění větší informovanosti, svědomitosti, uvědomění a obezřetnosti v souvislosti s intimním soužitím.

1.3. Aplikace XPASS umožňuje svým uživatelům nastavit si ve svém profilu své sexuální preference, vyjasnit si se svým protějškem jeho sexuální preference a jejich porovnání s těmi Uživatele, zjištění, zda druhý uživatel souhlasí se sexuálním kontaktem, odmítnutí sexuálního kontaktu, a v krajních případech i důkazní prostředek pro případy sexuálního zneužití, či naopak křivému obvinění ze sexuálního zneužití.

1.4. UPOZORŇUJEME Vás, že aplikace XPASS Vás nemůže ochránit před sexuálním násilím či jiným zneužitím v oblasti intimního kontaktu. Naším cílem je poskytnout Vám co nejvíce informací a nástrojů pro Vaši ochranu před těmito jevy.

1.5. Existuje mnoho různých situací, ve kterých Vám nejsme schopni jakkoli pomoci a jedinou účinnou obranou je prevence, která Vám zabrání se do těchto situací vůbec dostat. Za tímto účelem jsme připravili a neustále aktualizujeme dokument s názvem „Seznam specifických situací“, ve kterém upozorňujeme na zvláštní situace, v nichž na takové situace upozorňujeme. Věnujte prosím zvýšenou pozornost těmto Všeobecným obchodním podmínkám i všem souvisejícím dokumentům.

1.6. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) vydané společností XPASS s.r.o., IČO: [doplnit], se sídlem na adrese [doplnit] zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn [doplnit] vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen „Provozovatel“), upravují práva a povinnosti Provozovatele a Uživatelů při užívání internetového serveru (dále jen „Server“) a/nebo mobilní aplikace XPASS (dále jen „Aplikace“), pomocí nichž Provozovatel zejména:

1.6.1. zprostředkovává Uživatelům uzavření souhlasu Uživatelů se sexuálními aktivitami dle stanovených společných preferencí; a
1.6.2. umožňuje Uživatelům kontaktovat jiné Uživatele doporučené Aplikací.

1.7. Uživatelé jsou povinni seznámit se s těmito VOP, přičemž registrací na Serveru a/nebo v Aplikaci nebo jiným užíváním Serveru a/nebo Aplikace berou Uživatelé na vědomí aktuální znění VOP a jsou povinni se jimi řídit. V případě nesouhlasu Uživatele s těmito VOP, není Uživatel oprávněn Aplikaci používat, ani k ní jakkoli přistupovat. Tyto VOP nahrazují veškerá předchozí ujednání mezi Uživatelem a Provozovatelem.

1.8. Vytvořením účtu na XPASS souhlasíte s dodržováním (i) těchto všeobecných obchodních podmínek, (ii) našich zásad ochrany soukromí, zásad používání souborů cookies a pravidel komunity, které jsou všechny prostřednictvím odkazu začleněny do této smlouvy. Pokud s některými z výše uvedených podmínek nesouhlasíte, nepoužívejte dále aplikaci XPASS.

1.9. Tyto VOP mohou být měněny. Aktuální verze je vždy zveřejněna na webu www.xpass.cz. Pokud bude aktualizace zahrnovat podstatné změny, budete na tuto skutečnost upozorněni. Pokud budete služby používat i po datu účinnosti změny, znamená to, že s revidovaným zněním smlouvy souhlasíte.

1.10. Tyto VOP jsou k dispozici na webových stránkách Provozovatele www.xpass.cz a v Aplikaci.

1.11. Součástí těchto Všeobecných obchodních podmínek jsou i následující dokumenty, s nimiž se Uživatel rovněž seznámil a vyslovuje svůj souhlas:

1.11.1. Zásady ochrany osobních údajů společnosti xpass s.r.o., které stanoví pravidla, práva a povinnosti v souvislosti s nakládáním s osobními údaji ze strany společnosti xpass s.r.o. získanými v souvislosti s užíváním aplikace XPASS;
1.11.2. Pravidla komunity. Dokument který stanoví základní pravidla chování komunity uživatelů aplikace XPASS.
1.11.3. Specifické situace. Tento dokument popisuje konkrétní situace, do kterých se Uživatelé dostali, či mohou dostat a poukazuje na fakt, že v těchto situacích není možné aplikaci XPASS využít vůbec, případně upozorňuje na to, jak se těmto situacím vyvarovat a jak v nich postupovat2. Vymezení pojmů

"Aplikace" má význam uvedený v článku 1.5 VOP;
"Autorský zákon" znamená zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v účinném znění;
"Občanský zákoník" znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;
"Smlouva" znamená smlouvu mezi Uživatelem a společností XPASS s.r.o. týkající se používání Účtu a poskytování služeb, jejíž obsah tvoří tyto VOP včetně všech jejich součástí a souvisejících dokumentů;
"Server" má význam uvedený v článku 1.5 VOP;
"Souhlas" znamená vědomý a dobrovolný souhlas s konkrétní sexuální aktivitou s jiným Uživatelem udělený na dobu určitou nebo neurčitou, jak je blíže rozvedeno v těchto VOP;
"Uživatel" nebo také „Vy“ znamená fyzickou osobu, která navštíví nebo užívá Server a/nebo Aplikaci nebo se zaregistruje prostřednictvím Serveru a/nebo Aplikace;
"Uživatelské rozhraní" znamená rozhraní Serveru a/nebo Aplikace, jehož prostřednictvím spravuje Uživatel svůj Uživatelský účet;
"Uživatelský účet" znamená účet Uživatele umožňující přístup k Uživatelskému rozhraní, komunikaci mezi Uživateli a využívání dalších funkcí Serveru a/nebo Aplikace;
"VOP" znamená tyto Všeobecné obchodní podmínky.3. Obecné podmínky užívání serveru a aplikace

3.1. Používáním Aplikace prohlašujete, že aplikaci hodláte užívat pouze k účelu, k němuž je Aplikace vytvořena a poskytována k užívání, tedy zejména ke své ochraně před nežádoucími zásahy do Vašich práv v rámci intimního soužití. Zavazujete se, že Aplikaci nebudete jakkoli zneužívat k účelům, pro které určena není a že ji zejména nezneužijete k neoprávněnému zásahu do práv jiné osoby, k sexuálnímu zneužití jiné osoby, k podvodnému, podloudnému či jinak lstivému získání souhlasu jiné osoby k intimnímu kontaktu, ke kterému by tato osoba jinak souhlas nedala, jakož i k jakémukoli jinému zakázanému jednání.

3.2. Používáním Serveru či Aplikace prohlašujete, že je Vám 18 a více let.

3.3. Uživatel je povinen při užívání Serveru a/nebo Aplikace dodržovat tyto VOP, řídit se platnými právními předpisy, jednat poctivě a v souladu s dobrými mravy. Uživatel je povinen chovat se vždy tak, aby nedošlo k poškození dobrého jména Provozovatele nebo ke vzniku jakékoli újmy na straně Provozovatele ani ostatních Uživatelů Serveru a/nebo Aplikace nebo dalších osob.

3.4. Uživatel zejména není oprávněn jakýmkoli způsobem zasahovat do obsahu či technických parametrů Serveru a/nebo Aplikace, narušovat zabezpečení Serveru a/nebo Aplikace, bránit jiným Uživatelům v plnohodnotném užívání Serveru a/nebo Aplikace, vytvářet nepravdivý, zavádějící či úmyslně zkreslený nebo jinak nepoctivý obsah a/nebo hrubě neslušný obsah.

3.5. Uživatel odpovídá za veškerou škodu či újmu způsobenou neoprávněným užitím Serveru a/nebo Aplikace a/nebo zásahem do Serveru a/nebo Aplikace a jejích součástí (včetně zdrojového kódu).4. Účet a registrace

4.1. Tato Aplikace je určena výhradně osobám starším 18 let. Všechny údaje zadávané v registraci (založení nového profilu) a v dalších formulářích musí být pravdivé. Při jakékoliv změně těchto údajů je uživatel povinen provést jejich opravu, či o opravu požádat poskytovatele. Na registraci není právní nárok, provozovatel si vyhrazuje právo smazat uživatelský profil.

4.2. K užívání Aplikace je nezbytná registrace. Před provedením registrace v Aplikaci je Uživatel povinen seznámit se s těmito VOP a Zásadami ochrany osobních údajů, na které je v Aplikaci důrazně upozorněn hláškou ohledně souhlasu v rámci pokračování v registraci a přímo odkázán na jejich znění umístěné na web stránce Provozovatele, a projevit s nimi souhlas pokračováním na další krok v rámci registrace v Aplikaci. Bez projevení tohoto souhlasu a seznámení se s těmito VOP a Zásadami ochrany osobních údajů není Uživatel oprávněn Aplikaci či Služby užívat.

4.3. Registraci lze učinit následujícími způsoby:

4.3.1. e-mailová registrace – Uživatel vyplní svou e-mailovou adresu, zvolí si bezpečné heslo, které bude k přihlášení do Aplikace používat a zvolí tlačítko “registrovat”;
4.3.2. Google registrace – Uživatel se přihlásí ke svému Google účtu a po přihlášení dojde k jeho registraci do systému Aplikace;
4.3.3. Facebook registrace – Uživatel provede přihlášení ke svému Facebook účtu a po přihlášení dojde k jeho registraci do systému Aplikace.
4.3.4. Apple ID registrace

4.4. Registrovaný uživatel nese plnou odpovědnost za vše, k čemu na účtu dojde v souvislosti se zjištěním uživatelova přihlašovacího jména a hesla jinou osobou, které nebude způsobeno poskytovatelem.

4.5. Uživatel bere na vědomí, že zůstává přihlášen ke svému Účtu v Aplikaci i v době, kdy ji aktivně neužívá. Pokud nechce být Uživatel trvale přihlášen ke svému Účtu, musí se nejprve odhlásit prostřednictvím příslušného tlačítka v Aplikaci.

4.6. Provozovatel Uživateli výslovně doporučuje užívat Aplikaci na Zařízení, které je zabezpečeno proti neoprávněnému přístupu třetí osoby, ať už se jedná o zabezpečení v podobě číselného kódu, otisku prstu či jiného obdobného zabezpečovacího prvku.5. Popis služby

5.1. XPASS je Aplikace, která poskytuje Uživatelům bezplatné služby, jejichž hlavním cílem je udělení vzájemného Souhlasu se sexuálními aktivitami mezi Uživateli.

5.2. XPASS poskytuje Uživatelům přístup ke svým aplikacím a databázím. To zahrnuje přístup k osobnostnímu textu, kde Uživatel vyplní dotazník. Po vyplnění dotazníku je vyhodnocen sexuální profil Uživatele, díky kterému má možnost navazovat kontakt s osobami se stejnými preferencemi.

5.3. Propojení Uživatelé mají dále možnost si upravovat vzájemné sexuální preference, a to jejich rozšiřováním či zužováním. Po vyjasnění preferencí mají Uživatelé možnost si udělit vzájemný Souhlas k těmto určeným sexuálním aktivitám.

5.4. Následují bližší informace k jednotlivým funkcionalitám Aplikace, které může Uživatel využít za účelem vyjasnění sexuálních preferencí, ochrany před zneužitím a získání souhlasu.

5.5. Vstupní dotazník

5.5.1. Uživatel pro účely vytvoření Uživatelského účtu vyplní osobnostní test, na základě kterého, bude určen jeho sexuální profil a preference.
5.5.2. Uživatel má povinnost vyplnit dotazník pravdivě, nezneužívat informace v něm obsažené a řídit se pokyny v aplikaci.
5.5.3. Odpovědi Uživatele na otázky v dotazníku tvoří základ pro vypracování individuálního posouzení sexuálních preferencí Uživatele prostřednictvím testu.
5.5.4. Odpovědi Uživatele na otázky v dotazníku se uvádějí do databáze XPASS, kde se porovnávají s údaji dalších Uživatelů. Toto porovnávání je založeno na algoritmu odhalujícím kompatibilitu Uživatelů.
5.5.5. Výsledek porovnání se předává Uživateli, a to tak, že Uživatel bude mít přístup k soupisu těch Uživatelů, jejichž profil nejlépe odpovídá jeho profilu.
5.5.6. Uživatel vypracováním testu souhlasí s tím, že se profil jeho osoby může objevit jako kompatibilní u jiných Uživatelů.
5.5.7. Kompatibilita Uživatelů je vyjadřována procentuálně.
5.5.8. Uživatelé mohou kontaktovat jiné Uživatele doporučené XPASS. Kontaktovaný Uživatel má právo se rozhodnout, zda druhému Uživateli odpoví, nebo ne.
5.5.9. Komunikace mezi Uživateli se uskutečňuje prostřednictvím vnitřního komunikačního systému XPASS.
5.5.10. XPASS nemůže zajistit správnost ohodnocení nebo posouzení v osobnostním testu.

5.6. Udělení Souhlasu mezi Uživateli
V situaci, kdy jsou Uživatelé v Aplikaci propojeni, mohou si udělit Souhlas ke konkrétní sexuální aktivitě. Aplikace XPASS slouží výhradně k tomu, aby si dva Uživatelé, kteří mají oba společný s hodný poctivý záměr spočívající v intimním kontaktu v mezích poskytnutého Souhlasu, měli jistotu vzájemné shody na uskutečnění intimního kontaktu a měly i důkaz o tomto Souhlasu pro případ, že by jeden z nich následně namítal jeho neexistenci.
UPOZORNĚNÍ: Souhlas udělujte vždy až po fyzickém seznámení, a to v ideálním případě bezprostředně před intimním kontaktem, kdy jste si zcela jistí, že jste si s druhým Uživatelem dostatečně vyjasnili své preference, Uživatel má stejné úmysly jako Vy a cítíte se zcela v bezpečí. Souhlasem prohlašujete, že souhlasíte s tím, aby došlo k intimnímu kontaktu v takovém rozsahu a způsobem, jaký jste si vzájemně odsouhlasili udělením Souhlasu.
POKUD BY UŽIVATEL CHTĚL POZDĚJI OBVINIT DRUHÉHO UŽIVATELE ZE JAKÉHOKOLI DRUHU SEXUÁLNÍHO NÁSILÍ ČI ZNEUŽITÍ, UDĚLENÝ SOUHLAS PROTI NĚMU MŮŽE BÝT POUŽIT JAKO DŮKAZ OPAKU!
DŮKLADNĚ SI VŽDY ZKONTROLUJTE, K ČEMU A KOMU UDĚLUJETE SVŮJ SOUHLAS!
POKUD MÁTE JAKÉKOLI POCHYBNOSTI O DRUHÉM UŽIVATELI, KTERÝ PO VÁS POŽADUJE UDĚLENÍ SOUHLASU, SOUHLAS NIKDY NEUDĚLUJTE!
POKUD NEDOJDE K UDĚLENÍ SOUHLASU S INTIMNÍM STYKEM ZE STRANY DRUHÉHO UŽIVATELE, NEPOKRAČUJTE V INTIMNÍM KONTAKTU, NELZE VYLOUČIT, ŽE DRUHÝ UŽIVATEL S INTIMNÍM KONTAKTEM NESOUHLASÍ A BUDE SE NÁSLEDNĚ PRÁVNĚ BRÁNIT!
Další podmínky vztahující se k udělení souhlasu:
5.6.1. Souhlas se sexuálními aktivitami mezi Uživateli je projeven okamžikem, kdy Uživatel, kterému je nabídka určena, nabídku přijme naskenováním QR kódu a zadáním autorizačního kódu.
5.6.2. Souhlas se sexuálními aktivitami mezi Uživateli je udělen v rozsahu vzájemně shodných preferencí dle profilů Uživatelů.
5.6.3. Pokud je Souhlas udělen mezi Uživateli, kteří nemají shodné preference, je Souhlas udělen pouze pro soulož.
5.6.4. Souhlas je udělován na předem stanovenou dobu nebo na neurčito.

5.7. „Uživatel pod nátlakem“ - zde je otázka, zda tedy bude?

5.7.1. V případě, že se Uživatel po udělení Souhlasu cítí ohrožen, má možnost zavolat si pomoc. Pro tyto účely je třeba mít nastaven kód pro „Uživatele pod nátlakem“.
5.7.2. Po zadání kódu pro „Uživatele pod nátlakem“ je automaticky kontaktována osoba, která je v aplikaci označena jako nouzový kontakt.
5.7.3. Uživateli, kterému je určen Souhlas udělený pod nátlakem, je aplikací informován o tom, že mu nebyl udělen souhlas.

5.8. Odvolání souhlasu

5.8.1. Každý Uživatel má právo odvolat Souhlas, a to udělený i přijatý.
5.8.2. O odvolání souhlasu je druhá strana informována notifikací.

5.9. Chat mezi Uživateli

5.9.1. Uživatel má možnost komunikovat s ostatními Uživateli prostřednictvím služby Chat.
5.9.2. Aplikace XPASS aktivně nabízí Uživatelům ke komunikaci v Chatu profily ostatních Uživatelů, a to na základě shodných sexuálních preferencí.
5.9.3. Pro zahájení komunikace prostřednictvím Chatu je třeba souhlas druhého Uživatele.
5.9.4. Uživatelé jsou při komunikaci v Chatu povinni dodržovat Pravidla komunity a veškeré platné právní předpisy.

5.10. Pojištění (Bude doplněno)

5.11. Nadace (Bude doplněno)6. Bezpečnost

6.1. Přestože se XPASS snaží zajišťovat bezpečnost pro všechny své Uživatele, nenese XPASS odpovědnost za chování Uživatelů jak při používání služby, tak mimo ni, každý Uživatel nese výhradní zodpovědnost za vlastní interakce s ostatními Uživateli.

6.2. Uživatel souhlasí, že při všech interakcích s dalšími Uživateli bude opatrný, zejména pokud s druhým Uživatelem bude komunikovat mimo službu či se s druhým Uživatelem osobně setká.

6.3. Uživatel se zavazuje, že se před zahájením používání služby seznámí s Tipy specifických situací, které mohou při používání aplikace vyvstat.

6.4. Uživatel souhlasí, že nebude poskytovat své finanční údaje, ani půjčovat či posílat peníze ostatním Uživatelům.

6.5. Uživatel bere na vědomí, že XPASS nemá možnost kontrolovat trestní rejstřík Uživatelů ani jinak nezkoumá profily Uživatelů.

6.6. XPASS neručí za chování Uživatelů nebo za dodržování pravidel z jejich strany.

6.7. Uživatel bere na vědomí, že aplikace XPASS ani společnost xpass s.r.o. nemá jakoukoli možnost Uživatele fakticky ochránit v situaci hrozby sexuálního zneužití.

6.8. Společnost XPASS jako součást těchto VOP vyhotovuje a na základě svých zkušeností aktualizuje dokument s názvem „Specifické situace“. Tento dokument popisuje konkrétní situace, do kterých se Uživatelé dostali, či mohou dostat a poukazuje na fakt, že v těchto situacích není možné aplikaci XPASS využít vůbec, případně upozorňuje na to, jak se těmto situacím vyvarovat a jak v nich postupovat. Specifické situace nepředstavují kompletní výčet potenciálně nebezpečných situací, či situací, v nichž aplikace nemůže plnit svou funkci.7. Základní práva a povinnosti provozovatele

7.1. V souvislosti s provozem Aplikace Provozovatel spravuje databázi Uživatelů, a dále databázi jejich Souhlasů.

7.2. Provozovatel je oprávněn nabízet Uživateli zprostředkování kontaktu s jiným Uživatelem na základě podobnosti jejich Uživatelských účtů, a to pomocí notifikací v Aplikaci.

7.3. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah vložený Uživateli na Server a/nebo do Aplikace.

7.4. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za újmu vzniklou Souhlasem, ani v jakékoli souvislosti s ním.8. Ochrana práv provozovatele, odpovědnost

8.1. Provozovatel je držitelem veškerých práv, zejména majetkových autorských práv podle Autorského zákona, k Serveru a Aplikaci a ke všem jejich součástem jakožto autorskému dílu, a to zejména ke grafice, multimediálnímu obsahu, zdrojovému kódu softwarových aplikací, které tvoří součást Serveru a/nebo Aplikace, stejně jako k celkovému pojetí a nápadu Serveru a Aplikace a všech součástí jejich zpracování. Užití jakékoliv součásti Serveru a/nebo Aplikace (zejména jejich grafické podoby, multimediálního obsahu, zdrojového kódů atd.) je možné jen s výslovným svolením Provozovatele. V případě neoprávněného užití jakékoli součásti Serveru a/nebo Aplikace bez souhlasu Provozovatele je Provozovatel oprávněn využít veškerých prostředků na ochranu svých práv a oprávněných zájmů v souladu s Autorským zákonem, tj. zejména práva domáhat se zdržení se zásahů do autorského práva a odstranění zásahů, právo na náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení. V případě neoprávněného parazitování na nápadu Provozovatele realizovaného prostřednictvím Serveru a/nebo Aplikace nebo jiného neoprávněného jednání proti zájmům Provozovatele, je Provozovatel oprávněn využít zejména veškerých prostředků právní ochrany podle Občanského zákoníku včetně požadavku, aby se rušitel nekalé soutěže zdržel nebo aby odstranil závadný stav a případně požadovat přiměřené zadostiučinění, náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení.

8.2. Umístí-li Uživatel na Server a/nebo do Aplikace jakékoli materiály, které jsou autorským dílem dle Autorského zákona, uděluje Provozovateli svolení k bezplatnému užití takových autorských děl, zejména k jejich publikování na Serveru a/nebo v Aplikaci, včetně práva k poskytnutí všech takových autorských děl třetí osobě. Takové materiály je Uživatel oprávněn umístit na Server a/nebo do Aplikace pouze v případě, že je sám jejich autorem, příp. disponuje souhlasem autora s umístěním příspěvků na Server a/nebo do Aplikace.

8.3. Umístí-li Uživatel na Server a/nebo do Aplikace jakékoli materiály, které obsahují informace, výjevy, statky či jiné hodnoty chráněné právem na ochranu osobnosti a/nebo právem na ochranu osobních údajů, zejména fotografie s podobiznami osob nebo materiály umožňující identifikace fyzických osob, zaručuje se Provozovateli, že disponuje odpovídajícími souhlasy dotčených fyzických osob k takovému uveřejnění.

8.4. Provozovatel neodpovídá za funkčnost Serveru ani Aplikace, ani za aktuálnost, přesnost a věcnou správnost informací zveřejněných na Serveru a/nebo v Aplikaci. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez dalšího částečně nebo zcela omezit funkčnost Serveru a/nebo Aplikace v jakémkoli rozsahu nebo měnit obsah informací zveřejněných na Serveru a/nebo v Aplikaci. Provozovatel neodpovídá Uživatelům za žádné škody, které by jim tím mohly být způsobeny. Případné ukončení Serveru a/nebo Aplikace nebude mít vliv na nároky Provozovatele na zaplacení odměny dle těchto VOP, na kterou mu již dříve vznikl nárok.

8.5. Provozovatel neodpovídá za obsah jakýchkoli částí Serveru a/nebo Aplikace, jenž je vytvářen Uživateli, tj. zejména, nikoli však pouze, za obsah profilů Uživatelů, ani za obsah reklamy či jiné propagace, která je umísťována na Server a/nebo do Aplikace třetími osobami, ani za pravdivost, aktuálnost a přesnost uveřejněných údajů.

8.6. Uživatelé nesou veškerou odpovědnost za pravdivost, aktuálnost a přesnost prezentovaných informací, stejně jako za to, že jsou oprávněni příslušný obsah prostřednictvím Serveru a/nebo Aplikace zveřejnit.

8.7. Provozovatel je oprávněn sledovat a uchovávat jakékoli informace o užívání Serveru a/nebo Aplikace, na jejichž základě bude možné jednoznačně identifikovat Uživatelský účet, jehož prostřednictvím byl Souhlas vytvořen.

8.8. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv, a to i bez souhlasu Uživatele, odstranit jakoukoli součást obsahu Serveru a/nebo Aplikace, zejména jakýkoli profil Uživatele, který je v rozporu s právním řádem České republiky, dobrými mravy, případně jinak ohrožuje veřejný pořádek nebo svým obsahem neodpovídá zásadám či oprávněným zájmům Provozovatele. Jedná se zejména o takový obsah, který je klamavý nebo nepravdivý, má charakter spamu nebo nijak nesouvisí se zaměřením Serveru a/nebo Aplikace nebo který vykazuje znaky diskriminace jakékoli osoby nebo skupiny osob nebo jiné obecně zavrženíhodné jednání či postoje.

8.9. Provozovatel je oprávněn kdykoli kontrolovat soulad užívání Serveru a/nebo Aplikace s těmito VOP a od Uživatele požadovat okamžitou nápravu, zejména v podobě úpravy či smazání informace, která je v rozporu s těmito VOP.9. Kontaktní údaje

9.1. Není-li dohodnuto jinak, musí být veškerá komunikace související provozem Serveru a/nebo Aplikace a těmito VOP ve směru k Provozovateli vedena prostřednictvím následujících kontaktů:
[doplnit], email: info@xpass.cz10. Změna služby a ukončení

10.1. XPASS si vyhrazuje, že kdykoliv může do aplikace přidat nové funkce nebo vylepšení, zároveň může některé funkce odstranit. Pokud nepůjde o podstatnou změnu aplikace, nemusí o těchto krocích předem Uživatele informovat.

10.2. Pokud bude u aplikace plánována odstávka, bude Uživatel informován nejpozději 24 hodin předem.

10.3. Uživatel může z jakéhokoli důvodu svůj účet kdykoliv zrušit.\

10.4. Pokud se XPASS bude domnívat, že došlo k porušení této smlouvy, má právo uživatelský účet kdykoliv a bez předchozího oznámení zrušit.11. Licence a práva

11.1. Uzavření licenční smlouvy

11.1.1. K uzavření Licenční smlouvy s Uživatelem a poskytnutí bezplatné Licence dochází v okamžiku provedení registrace Uživatele a zřízením Uživatelského účtu.
11.1.2. Na základě Licence je Uživatel oprávněn bezplatně užívat Aplikaci výlučně za účelem uvedeným v čl. 1. těchto VOP.
11.1.3. Současně s Licencí XPASS poskytuje Uživateli službu technické podpory a nápovědy.
11.1.4. Licence se Uživateli poskytuje vždy bezplatně a jako nevýhradní bez územního omezení.
11.1.5. Uživatel bere uzavřením Licenční smlouvy na vědomí, že i při vynaložení maximálního úsilí ze strany XPASS může dojít ke krátkodobé nedostupnosti Aplikace, která bude způsobena okolnostmi mimo sféru vlivu XPASS.

11.2. Zánik licence

11.2.1. Licence se poskytuje na dobu neurčitou.
11.2.2. XPASS může od Licenční smlouvu kdykoli vypovědět, a to s okamžitou účinností, zejména pak v situaci, kdy Uživatel poruší některou z povinností vyplývajících z těchto VOP.
11.2.3. Uživatel může od Licenční smlouvu kdykoli vypovědět bez uvedení důvodu odstraněním Uživatelského účtu. Odstraněním Uživatelského účtu bude Licenční smlouva automaticky zrušena.

11.3. Další licenční ujednání

11.3.1. Uživatel není oprávněn:

11.3.1.1. poskytnout oprávnění tvořící součást Licence třetí osobě ani postoupit Licenci třetí osobě, a to ani zčásti, bez předchozího písemného souhlasu XPASS.
11.3.1.2. upravovat, kopírovat, rozmnožovat, překládat, pronajímat, půjčovat, prodávat, distribuovat či jinak změnit Aplikaci a její obsah ani vytvářet aplikace obdobné Aplikaci bez předchozího písemného souhlasu XPASS;
11.3.1.3. Vkládat do Aplikace jakékoli údaje, které nejsou nezbytné k fungování Aplikace, zejména důvěrné, zákonem chráněné či jakékoli jiné informace, jejichž vložení do Aplikace by mohlo XPASS či jakékoli třetí osobě způsobit újmu;
11.3.1.4. jednat v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, zejména právními předpisy na ochranu práv duševního vlastnictví;
11.3.1.5. používat Aplikaci způsobem, který je v rozporu s účelem Aplikace, obecně závaznými právními předpisy či který zasahuje do práv třetích osob.

11.3.2. Uživatel dále není oprávněn:

11.3.2.1. vytvářet a prostřednictvím Aplikace šířit jakékoli pomluvy, vulgární, výhružné, rasistické, hrubé, urážlivé, neetické, pornografické či jinak nevhodné či nezákonné informace, materiály a názory, či jakékoli informace, materiály a názory, které zasahují či porušují jakákoli práva třetích osob nebo jejichž vytvoření a rozšíření by představovalo protiprávní jednání;
11.3.2.2. v Aplikaci vytvářet, do Aplikace nahrávat či prostřednictvím Aplikace šířit obsah, jehož držení nebo šíření je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, obsah, kterým je neoprávněně zasahováno do autorského práva třetí osoby nebo je součástí protiprávní činnosti, rozesílat prostřednictvím Aplikace nevyžádanou poštu nebo se pokoušet získat přístup k Uživatelskému účtu jiného Uživatelem nebo k serverům XPASS;
11.3.2.3. nahrávat, zasílat nebo jinak ukládat do Aplikace obsah, který by mohl obsahovat jakýkoli virus nebo jiné soubory a programy, které by mohly zničit, poškodit nebo limitovat funkčnost Aplikace;
11.3.2.4. používat jakékoliv postupy či podkladové materiály Aplikace či XPASS, které by jakýmkoliv způsobem porušovaly, narušovaly či poškozovaly vlastnická práva či práva duševního vlastnictví XPASS či třetích osob;
11.3.2.5. provádět činnosti, které by mohly jakkoliv omezit či ohrozit funkčnost a bezpečnost Internetové stránky, Aplikace a služeb či funkcionalit s nimi souvisejících, či se pokusit překonat nastavené (bezpečnostní) prvky jednotlivých služeb, funkcionalit a vlastností Aplikace.

11.3.3. Uživatel poskytne XPASS na požádání nezbytnou součinnost při odstraňování nefunkčnosti či při provádění úprav Aplikace či Internetové stránky.
11.3.4. Porušení výše uvedených povinností se považuje za podstatné a zakládá právo XPASS od Licenční smlouvy odstoupit a zrušit Uživatelský účet, případně požadovat náhradu vzniklé újmy.
11.3.5. XPASS je oprávněn dočasně či trvale omezit užívání Aplikace či funkčnost Aplikace, dojde-li k porušení jakékoli povinnosti dle těchto VOP či jakémukoli útoku na zabezpečení Aplikace či Internetové stránky, a to bez jakékoli náhrady.12. Závěrečná ustanovení

12.1. V průběhu provozu Serveru a/nebo Aplikace mohou nastat okolnosti, které vyvolají rozumnou potřebu pozdějších změn těchto VOP. Za tímto účelem je Provozovatel oprávněn změnit VOP v nezbytném rozsahu. O změně VOP je Provozovatel povinen Uživatele neprodleně informovat prostřednictvím Uživatelského rozhraní Serveru a/nebo Aplikace a/nebo zasláním emailové zprávy na adresu sdělenou Uživatelem. Uživatel je oprávněn jakoukoli změnu VOP odmítnout, o čemž je povinen Provozovatele vyrozumět v Uživatelském rozhraní a/nebo emailovou zprávou, a to nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy mu bylo oznámení o změně VOP doručeno. V případě odmítnutí změny VOP je Uživatel povinen s okamžitou platností ukončit užívání Serveru a/nebo Aplikace. V takovém případě bude ze strany Provozovatele zrušena registrace Uživatele na Serveru a/nebo v Aplikaci. Tímto ustanovením nejsou nijak dotčena práva a povinnosti vzniklé před účinností změny VOP, Uživateli zejména v důsledku ukončení užívání Serveru a/nebo Aplikace nevzniká nárok na vrácení či prominutí Ceny licence za příslušné licenční období nebo její poměrné části.

12.2. Práva a povinnosti Provozovatele a Uživatelů týkající se Serveru a/nebo Aplikace a/nebo vznikající v souvislosti s užíváním Serveru a/nebo Aplikace neupravené těmito VOP se řídí právním řádem České republiky, a to zejména Občanským zákoníkem.

12.3. Případné spory, které vzniknou v souvislosti s užíváním Serveru a/nebo Aplikace, s uzavřením smluv o zprostředkování a s těmito VOP budou řešeny výhradně podle práva České republiky (s vyloučením kolizních norem), a to před příslušnými soudy České republiky.

12.4. Tato smlouva společně se zásadami ochrany osobních údajů, zásadami používání souborů cookies, bezpečnostními tipy, pravidly komunity a všemi podmínkami, které byly Uživateli poskytnuty, obsahuje kompletní dohodu mezi Uživatelem a společností XPASS o vztahu se společností XPASS a používání služby.

12.5. Pokud se některé ustanovení této smlouvy stane neplatným, zbývající části této smlouvy zůstávají plně platné a účinné. Neuplatnění nebo nevymáhání práva nebo ustanovení této smlouvy ze strany XPASS nepředstavuje zřeknutí se tohoto práva nebo ustanovení.

12.6. Uživatel souhlasí, že účet v Aplikaci XPASS je nepřenositelný a všechna práva k uživatelskému účtu a jeho obsahu smrtí Uživatele zaniknou.

12.7. Tato smlouva nepředstavuje smlouvu o zprostředkování, partnerství, společném podniku, svěřenství nebo jiném zvláštním vztahu nebo pracovním poměru.

12.8. Uživatel není oprávěn za XPASS činit jakákoliv prohlášení nebo závazky.

12.9. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne [doplnit].

XPASS s.r.o.